Preambuła

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(“Umowa”)

zawarta pomiędzy:
Użytkownikiem Usługi SellIntegro
zwanym dalej Administratorem

a

SellIntegro sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław, NIP: 8971813098, Regon: 362430332, email: pomoc@sellIntegro.com, dostawcą usługi dostępnej pod adresem sellIntegro.pl sellIntegro.com sellIntegro.co.uk
zwanym dalej Przetwarzającym,

w związku z umową o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Stronami polegającą przede wszystkim na wsparciu Administratora integracji systemów eCommerce z jego innymi systemami – w szczególności systemami ERP i CRM („Umowa główna”).

§ 1 Postanowienia ogólne
Administrator danych oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych przez siebie za pośrednictwem serwisu SellIntegro.com („Dane”), a zwłaszcza danych osobowych swoich klientów, natomiast od dnia 25 maja 2017 roku status administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej nazywanego RODO.
Administrator w oparciu o niniejszą umowę tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane, a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
§ 2 Zakres przetwarzania
Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w związku z realizacją Umowy głównej”.
Na podstawie Umowy Przetwarzający będzie przetwarzał tzw. dane zwykłe tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom.
W ramach realizacji Umowy przez Przetwarzającego przetwarzane będą Dane wprowadzane przez Administratora do systemu udostępnianego przez Przetwarzającego, w ramach usługi SellIntegro.com związane z zarządzaniem sprzedażą prowadzoną przez Administratora. Przetwarzający przetwarzać będzie dane klientów Administratora, a w szczególności imiona oraz nazwiska klientów, adresy zamieszkania/dostarczenia towarów, numery telefonów, adresy e-mail oraz informacje na temat składanych przez tych klientów zamówieniach.
§ 3 Oświadczenia i zapewnienia
Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.
Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, a zwłaszcza przez ustawę o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku również przez RODO, w szczególności w oparciu o art. 32 RODO zgodnie, z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
Administrator oświadcza, że ma podstawy prawne do przetwarzania Danych wprowadzanych przez siebie do systemu SellIntegro.com, a powierzenie Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich.
§ 4 Współpraca Stron
Przetwarzający wspiera Administratora w zgodnym z prawem przetwarzaniu Danych, a od 25 maja 2018 roku dodatkowo:
mając na uwadze charakter przetwarzania Przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw wynikających z rozdziału III RODO,
uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Przetwarzającemu informacje, Przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji po ustaleniu terminu między Stronami. Wszelkie kontrole odbywać się będą w godzinach pracy i obecności Przetwarzającego.
§ 5 Podpowierzenie danych
Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z właściwych przepisów prawa. Podpowierzenie Danych następuje na podstawie stosownej umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.
W przypadku podpowierzenie danych przez Przetwarzającego kolejnemu podmiotowi (“Kolejny Przetwarzający”) podmiot ten obowiązywać będą odpowiednio takie same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między Administratorem a Przetwarzającym, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało właściwym przepisom prawa, a od 25 maja 2018 roku w szczególności wymogom wynikającym z RODO.
Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego tj.:
OVH Sp. z o.o.
ul. Szkocka 5 lok. 1
54-402 Wrocław
NIP: 8992520556
REGON: 933029040
§ 6 Zakończenie Umowy
Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie ma Regulamin Serwisu SellIntegro.com, dostępny w Serwisie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Po zakończeniu Umowy – zależnie od decyzji Administratora Przetwarzający usuwa przetwarzane na podstawie Umowy dane osobowe lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe, chyba, że właściwe przepisy (Unii Europejskiej lub krajowe) nakazują przechowywanie danych osobowych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez SellIntegro sp. z o.o.