§1. Preambuła
Regulamin określa warunki dostępu i korzystania przez Klienta z Aplikacji, do której ogół praw przysługuje Usługodawcy, a która to Aplikacja umożliwia Klientom automatyczne przesyłanie danych Klienta.
§ 2. Definicje
Pojęcia zastosowane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Usługodawca – spółka SellIntegro sp. z o.o, z siedzibą w ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław, Polska zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574026 NIP 897-181-30-98 kapitał zakładowy 26 500,- złotych, która posiada ogół praw do Aplikacji i utrzymuje Aplikację.
Aplikacja – aplikacja internetowa do której ogół praw przysługuje Usługodawcy, którą Usługodawca udostępnia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, której podstawowym celem jest umożliwienie użytkownikom automatycznego przesyłania danych, składająca się z aplikacji właściwej, dostępnej poprzez przeglądarkę internetową oraz programu komputerowego (konektora) wymagającego instalacji na serwerze lub jednostce roboczej.
Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności warunki dostępu do Aplikacji, warunki usuwania błędów Aplikacji przez Usługodawcę oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
Klient – przedsiębiorca lub inna osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, nie będąca konsumentem, która uzyskała dostęp do Aplikacji.
§ 3. Dostęp do Aplikacji
 1. Warunkiem koniecznym uzyskania przez Klienta dostępu do Aplikacji jest złożenie przez Klienta odpowiedniego zamówienia w ramach Serwisu www.sellintegro.pl oraz akceptacja Regulaminu. W związku z nabyciem przez Klienta dostępu do Aplikacji  obowiązują następujące warunki: Usługodawca zapewnia dostęp do Aplikacji i serwis związany z Aplikacją bezpośrednio na rzecz Klienta, płatności za dostęp do Aplikacji Klient uiszcza wyłącznie na rzecz Usługodawcy, faktury za dostęp do Aplikacji wystawia Usługodawca.
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na dostęp do Aplikacji w ramach www.sellintegro.pl, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. 
 3. Dostęp do Aplikacji oraz korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową Microsoft Explorer wersja 9.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 15 lub wyższa, Opera wersja 12.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 25 lub wyższa, z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 800×600 oraz pamięci na serwerze lub dysku nie mniejszej niż 100MB.
 4. Korzystanie z dostępu do Aplikacji wymaga dostępu do Internetu o odpowiednich parametrach wystarczających do dokonywania operacji za pomocą Aplikacji.
 5. Klient w ramach dostępu do Aplikacji może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji. Szczegółowy opis aplikacji jest dostępny na stronie internetowej www.sellintegro.pl oraz www.sellintegro.pl/wiki  przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Aplikacji. Modyfikacje Aplikacji nie stanowią zmiany Regulaminu, jednakże w przypadku ich wprowadzenia Klient może wypowiedzieć dostęp zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu.
 6. Strony potwierdzają, że zakres świadczeń Usługodawcy na rzecz Klienta obejmuje wyłącznie udostępnienie Aplikacji oraz świadczenie serwisu Aplikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek dodatkowych usług związanych z obsługą, instalacją wdrożeniem lub utrzymaniem Aplikacji. Wszelkie usługi dodatkowe związane z Aplikacją, nie wyszczególnione w niniejszym Regulaminie, mogą być świadczone wyłącznie na podstawie odrębnych uzgodnień stron i po odrębnym ustaleniu warunków takich usług.
§ 4. Licencja
 1. Aplikacja pozostanie umieszczona na serwerze www.sellintegro.pl znajdującym się na terenie Unii Europejskiej i zostanie udostępniona Klientowi poprzez zdalny dostęp do Aplikacji za pośrednictwem sieci Internet, z zastrzeżeniem, że Klient zobowiązuje się pobrać i zainstalować stanowiący część Aplikacji konektor tzw. "endpoint" sellintegro.
 2. Warunkiem dostępu Klienta do Aplikacji jest posiadanie przez Klienta klucza aktywacyjnego, który Usługodawca przekazuje Klientowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta klucza aktywacyjnego.
 3. Usługodawca niniejszym udziela Klientowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa (licencji) dostępu do Aplikacji, zgodnie z zamówionym zakresem, na czas wskazany w Regulaminie (z możliwością wypowiedzenia zgodnie z warunkami Regulaminu), we własnym zakresie i do celów związanych z działalnością gospodarczą Klienta.
 4. Klient nie ma prawa korzystania z Aplikacji, w celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich. Klient nie ma prawa wynajmu, dzierżawy lub zezwalania osobom trzecim na zdalny dostęp i korzystanie z Aplikacji.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że Aplikacja nie może być używana w każdej, dowolnej konfiguracji. Klient zobowiązuje się korzystać z Aplikacji w konfiguracji sprzętowej i konfiguracji oprogramowania rekomendowanych przez Usługodawcę.
 6. Klient nie ma prawa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z licencji na inny podmiot ani prawa sublicencjonowania prawa dostępu do Aplikacji w całości ani w części na inny podmiot, w tym podmiot zależny od Klienta. Kopiowanie Aplikacji w całości lub części nie jest dozwolone.
 7. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem. Wykorzystanie Aplikacji do przesyłania danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa Klienta i ich przetwarzanie, zgodnie z dostępnymi w Aplikacji funkcjami.
 8. Klient powinien we własnym zakresie sporządzać kopie zapasową danych przesyłanych przy pomocy Aplikacji, do celów archiwizacji i zabezpieczenia przed utratą danych. Odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedniej kopii danych spoczywa na Kliencie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych przez Klienta.
 9. Klient jest zobowiązany do nie usuwania z Aplikacji informacji o prawach autorskich oraz innych informacji Usługodawcy jako podmiotu posiadającego prawa do Aplikacji.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że Klient żadnym razie nie nabywa żadnych praw autorskich do Aplikacji, a nabycie przez Klienta dostępu do Aplikacji nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw autorskich do Aplikacji ani innych programów komputerowych, utworów lub produktów do których prawa przysługują Usługodawcy, w tym praw do kodu źródłowego.
 11. Klient zobowiązuje się do:
  1. - nie udostępniania Aplikacji w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim (za wyjątkiem współpracowników lub dostawców usług Klienta),
  2. - nie odtwarzania, dekompilowania lub deasemblowania, uzyskiwania lub zmieniania i modyfikowania Aplikacji za wyjątkiem przypadków, w których dopuszczają to przepisy prawa lub Regulamin,
  3. - nie modyfikowania lub rozkodowywania Aplikacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
§ 5. Serwis
 1. W ramach dostępu do Aplikacji Usługodawca będzie wykonywał serwis Aplikacji. Serwis będzie polegał na analizie i usuwaniu błędów w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta, wynikających z błędów kodu źródłowego lub innych błędów w działaniu Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
 2. Klient będzie zgłaszał błędy Aplikacji za pośrednictwem Partnera, z zachowaniem trybu zgłoszeń stosowanego przez Partnera, z zastrzeżeniem, że:

  1. Usługodawca będzie przyjmował i obsługiwał błędy Aplikacji od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 17.00,
  2. błędy będą usuwane poprzez zastosowanie aktualizacji Aplikacji, zmianę konfiguracji Aplikacji, korektę kodu źródłowego Aplikacji bądź przez zastosowanie albo zaproponowanie Klientowi obejścia błędu Aplikacji,
  3. Usługodawca nie gwarantuje czasu w którym dany błąd Aplikacji zostanie usunięty.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta błędu Aplikacji nie objętego serwisem lub zgłoszenia nieistniejącego błędu, Usługodawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami działań Usługodawcy na skutek takich zgłoszeń, według aktualnie obowiązujących, standardowych stawek Usługodawcy.
§ 6. Płatności
 1. Dostęp do Aplikacji przez pierwsze 14 dni począwszy od dnia uzyskania dostępu do Aplikacji przez Klienta ma charakter próbny i nie wymaga wnoszenia opłat.
 2. Po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, Klient będzie uiszczał miesięczną opłatę za dostęp do Aplikacji na rachunek bankowy Partnera. Partner będzie wystawiał Klientowi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty oraz termin i szczegółowe warunki jej wnoszenia określa Partner.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że wysokość opłat może być uzależniona do liczby danych przesyłanych przez Klienta przy wykorzystaniu Aplikacji. W przypadku zwiększenia zakresu używania Aplikacji w stosunku do wskazanego w zamówieniu Klient zobowiązuje się niezwłocznie uiścić na rzecz Partnera (a gdy przypadek taki zostanie ujawniony po rozwiązaniu albo wygaśnięciu dostępu – bezpośrednio na rzecz Usługodawcy) dodatkową opłatę, odpowiednią do zwiększonego zakresu używania Aplikacji. W przypadku procesu synchronizacji zamówień, próg zakresu używania aplikacji jest określony na wysokości 50 zamówień/dzień.
§ 7. Termin; wypowiedzenie
 1. Klient uzyskuje dostęp do Aplikacji na czas nieoznaczony.
 2. Klient może wypowiedzieć dostęp do Aplikacji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wypowiedzenie dla swojej skuteczności powinno zostać doręczone zarówno Usługodawcy, jak i Partnerowi.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć dostęp do Aplikacji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wypowiedzenie dla swojej skuteczności powinno zostać doręczone zarówno Klientowi, jak i Partnerowi.
 4. W przypadku istotnego naruszenia Regulaminu zarówno Klient jak i Usługodawca mogą wypowiedzieć dostęp na piśmie, ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego wezwania podmiotu naruszającego do zaniechania i usunięcia skutków naruszeń oraz wyznaczenia jej w tym celu odpowiedniego terminu.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć dostęp do Aplikacji na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient opóźnienia się z uiszczaniem na rzecz Partnera opłaty za dostęp do Aplikacji.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć dostęp ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rozwiązania umowy łączącej Usługodawcę i Partnera. Przypadek taki jest traktowany jako wypowiedzenie nie leżące po żadnej ze stron. W takim przypadku Usługodawca ma prawo żądania bezpośrednio od Klienta wszelkich zaległych opłat związanych z dostępem do Aplikacji.
 7. Wypowiedzenie dostępu, niezależnie od przyczyny, nie daje Klientowi roszczeń do zwrotu opłat uiszczonych przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem dostępu. W przypadku, gdy opłata należna za okres przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem dostępu nie została uiszczona pozostaje ona należna od Klienta na rzecz Partnera.
§ 8. Ochrona danych
 1. W ramach dostępu do Aplikacji Usługodawca nie będzie przetwarzał danych Klienta, w szczególności Usługodawca nie uzyskuje dostępu do danych osobowych i nie będzie przetwarzał danych osobowych, których administratorem pozostaje Klient lub Partner.
 2. Jeżeli w ramach funkcjonalności Aplikacji lub w ramach serwisu Aplikacji zajdzie konieczność dostępu Usługodawcy do danych osobowych, których administratorem pozostaje Klient lub Partner, wówczas przed dostępem do danych osobowych Usługodawca zawrze z Klientem lub Partnerem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 9. Reklamacje, gwarancja
 1. Usługodawca gwarantuje, że Aplikacja spełnia funkcje w niej opisane, pod warunkiem, że Aplikacja jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i opisem zawartym w Regulaminie i Aplikacji.
 2. W przypadku, gdy Aplikacja będzie posiadała wady, które powodują utratę lub znaczne obniżenie jej użyteczności, wówczas Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od ich wykrycia przesłać na piśmie szczegółowy opis wad do Usługodawcy. Reklamacje powinny zostać złożone poprzez odpowiednią funkcję w Aplikacji lub pisemnie.
 3. Reklamacja Klienta rozpatrywana jest w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie.
 4. W przypadku, gdy wady zgłoszone zgodnie z ust. 2 wynikają z winy Usługodawca, wówczas Usługodawca według swojego uznania usunie wady lub wymieni wadliwy element na inny, wolny od wad, lub zwróci część opłaty przypadającą na wadliwe świadczenia. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie usunąć wady lub dostarczyć produktu wolnego od wady, Usługodawca może zalecić zastosowanie obejścia wady.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia wady lub dostarczenia rozwiązania zastępczego jeżeli wada nie jest istotna i nie wpływa znacząco na użyteczność Aplikacji.
 6. Usługodawca w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do usuwania wad, które zostały wywołane przez Klienta lub osoby trzecie, środowisko lub sprzęt na którym używana jest Aplikacja, produkty osób trzecich, jak również w przypadku wprowadzenia przez Klienta lub osoby trzecie jakichkolwiek modyfikacji Aplikacji bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawca.
 7. Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie na okres trwania dostępu Klienta do Aplikacji.
 8. Nie wydaje się innych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) niż określone w Regulaminie. Wyłącza się w całości obowiązywanie rękojmi za wady określonej przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
§ 10. Prawa osób trzecich
 1. Usługodawca oświadcza, iż Aplikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich osób trzecich. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią względem Klienta z roszczeniami w związku z naruszeniem przez Aplikację praw własności intelektualnej, Klient zobowiązuje się:

  1. niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zgłoszonych roszczeniach na piśmie,
  2. udzielić Usługodawcy lub wskazanej przez niego osobie pełnomocnictwa do podejmowania działań obronnych,
  3. współdziałać z Usługodawcą w celu obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
  4. nie zawierać ugody ani nie uznawać roszczenia bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Pod warunkiem spełnienia przez Klienta zobowiązań określonych w ust. 1 Usługodawca zobowiązuje się zwolnić Klienta z obowiązku zapłaty wszelkich odszkodowań i uzasadnionych kosztów (w tym uzasadnionych kosztów pomocy prawnej) wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej, na którą Usługodawca wyraził zgodę lub uznanych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie odpowiada za treść danych przesyłanych przez Klienta przy pomocy Aplikacji. Klient zobowiązuje się, że wszelkie dane przesyłane przez Klienta przy pomocy Aplikacji nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią względem Usługodawcy z roszczeniami w związku z naruszeniem przez przedmiotowe utwory lub materiały praw własności intelektualnej, Usługodawca zobowiązuje się:

  1. niezwłocznie poinformować Klienta o zgłoszonych roszczeniach na piśmie,
  2. udzielić Klientowi lub wskazanej przez niego osobie pełnomocnictwa do podejmowania działań obronnych,
  3. współdziałać z Klientem w celu obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
  4. nie zawierać ugody ani nie uznawać roszczenia bez zgody Klienta.
 4. Pod warunkiem spełnienia przez Usługodawcę zobowiązań określonych w ust. 3, Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z obowiązku zapłaty wszelkich odszkodowań i uzasadnionych kosztów (w tym uzasadnionych kosztów pomocy prawnej) wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej, na którą Klient wyraził zgodę lub uznanych przez Klienta.
§ 11. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie odpowiada za wybór przez Klienta Aplikacji. Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja będzie ściśle odpowiadać potrzebom Klienta i będzie spełniać cele oraz oczekiwania Klienta. Usługodawca nie odpowiada za zgodność Aplikacji oraz funkcjonalności w ramach Aplikacji z oczekiwaniami Klienta.
 2. Klient przed złożeniem zamówienia zapoznał się z zasadami działania Aplikacji, jej funkcjonalnościami i sposobem działania i nie zgłasza z tego tytułu zastrzeżeń.
 3. Całkowita odpowiedzialność Usługodawca, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności, jest ograniczona do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta na rzecz Partnera za dostęp do Aplikacji w kwartale kalendarzowym, w którym wystąpiło zdarzenie skutkujące odpowiedzialnością Usługodawcy.
 4. W żadnym przypadku Usługodawca nie odpowiada za szkody pośrednie, w szczególności za utracone korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Klient korzysta z Aplikacji,
  2. działanie osób trzecich uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie Aplikacji,
  3. wadliwe działanie Aplikacji spowodowane oprogramowaniem, sprzętem bądź innymi materiałami nie dostarczonymi przez Usługodawcę,
  4. wadliwe działanie Aplikacji spowodowane siłą wyższą,
  5. następstwa działań podjętych przez Klienta stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  6. treść danych przesyłanych przez Klienta przy pomocy Aplikacji.
 6. Usługodawca nie gwarantuje, ze działanie Aplikacji będzie niezakłócone i wolne od błędów, jednakże błędy będą usuwane w ramach serwisu określonego Regulaminem.
 7. Usługodawca ma prawo do stosowania przerw serwisowych, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności konserwacyjnych i aktualizacyjnych Aplikacji. Podczas przerw serwisowych Klient nie będzie miał dostępu do Aplikacji lub dostęp ten będzie zakłócony. Z tego tytułu nie przysługują Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o obniżenie należnych opłat.
 8. Usługodawca informuje Klienta, że przy świadczeniu usług drogą elektroniczną nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych ani niewystąpienia błędów, że informacje takie mogą zostać przechwycone, uszkodzone, stracone lub zniszczone lub też dotrzeć z opóźnieniem lub niekompletne albo mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne z innych względów. Każda ze stron zobowiązuje się stosować odpowiednie z gospodarczego punktu widzenia mechanizmy wykrywania wirusów oraz sprawdzać, czy dane są w dobrym stanie przed wysłaniem informacji. Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że czynności te nie gwarantują braku wirusów w przesyłanych informacjach. Strona otrzymująca informacje od drugiej strony drogą elektroniczną pozostanie odpowiedzialna za sprawdzenie wszelkich załączników programem antywirusowym przed otwarciem jakichkolwiek dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną.
§ 12. Poufność
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne dotyczące drugiej strony uzyskane w związku z dostępem do Aplikacji.
§ 13. Korespondencja
 1. Wszelka korespondencja do Usługodawcy powinna być kierowana na następujący adres:
  SellIntegro sp. z o.o.
  ul.  Grabiszyńska 163
  53-439 Wrocław
  e-mail: pomoc@sellintegro.com
 2. Wszelka korespondencja do Klienta będzie kierowana na adresy podane w zamówieniu złożonym Partnerowi, chyba, że Klient pisemnie lub pocztą elektroniczną poinformuje Usługodawcę o innym adresie.
§ 14. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie udzielonej przez Klienta zgody
 2. Administratorem danych osobowych jest SellIntegro sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław, NIP: 8971813098 | NIP EU: PL8971813098, REGON: 36243033200000, KRS: 0000574026
 3. Kontakt do wyznaczonego inspektora danych osobowych : pomoc@sellintegro.com oraz Inspektor Danych Osobowych, SellIntegro sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław.
 4. Dane będą przetwarzane w celach:

  1. umożliwienia i kontynuacji współpracy  między Usługodawcą a Klientem
  2. świadczenia przez Usługodawcę usług
  3. możliwości zakupu przez Klienta oferowanych przez Usługodawcę usług
  4. przesyłania informacji handlowych w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez Usługodawcę
  5. odpowiedzi na pytania Klienta przez Usługodawcę drogą kontaktu bezpośredniego oraz drogą elektroniczną lub pisemną
  6. obsługi reklamacji i zgłoszeń serwisowych Klienta przez Usługodawcę
  7. zawarcia umowy handlowej, na świadczenie usług przez Usługodawcę
  8. w zakresie niezbędnym do realizacji umów, zamówień oraz zobowiązań
  9. dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji,
  10. potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 5. Dane będą przetwarzane dodatkowo zgodnie z wymogami przepisów prawa dla celów podatkowych i rachunkowych, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy.
 6. Usługodawca przetwarza i będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie nie większym, niż:
  1. pełna nazwa firmy,
  2. adres do faktury / rozliczeń oraz adres do korespondencji,
  3. imię i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych przez Ciebie do kontaktu z nami / koordynujących współpracę z ramienia firmy,
  4. telefon kontaktowy, adres e-mail,
  5. NIP, REGON, KRS,CEIDG
  6. informacja dotycząca sposobu pozyskania Twoich danych,
  7. treść korespondencji prowadzonej z Twoją firmą lub wyznaczonymi osobami za pośrednictwem programów pocztowych oraz formularzy na stronie www
  8. nasze notatki zawierające opisy poczynionych z Tobą ustaleń
  9. danych niezbędnych do weryfikacji poprawności użycia oprogramowania, gdy takie będą wymagane dla potrzeb licencjonowania (adresy IP, nazwy maszyn, adresy kart sieciowych)
 7. Klientowi przysługują prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Klienta Usługodawca może udostępnić stronom transakcji, gdzie przy realizacji wyżej wymienionych usług wymagane będzie skorzystanie z podwykonawców, kooperantów, partnerów oraz firm trzecich za zgodą Klienta.
 9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Usługodawcę do czasu zakończenia współpracy między Klientem a Usługodawcą i wypełnieniem przez Usługodawcę i Klienta wszystkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, a także w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres, w którym Usługodawca zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 10. Jeśli Kilent nie skorzysta z przysługujących praw opisanych w pkt. 7, dalsze przetwarzanie przez Usługodawcę danych Klienta do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone.
§ 15. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany Regulaminu wymagają zachowania następujących zasad:
  1. Usługodawca poinformuje Klienta o dokonywanej zmianie pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania zmian, w przypadku dokonania zmiany Regulaminu Klient może, niezależnie od innych postanowień Regulaminu, wypowiedzieć dostęp do Aplikacji na piśmie, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmiany, ze skutkiem na ostatni dzień przed rozpoczęciem obowiązywania zmiany, w przypadku, gdy Klient nie wypowie dostępu do Aplikacji zgodnie z powyższą zasadą wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron.
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne dla Poznania – Starego Miasta.
 4. Przy wykonywaniu swoich zobowiązań Usługodawca może korzystać z pomocy osób trzecich, w tym angażować podwykonawców, z zastrzeżeniem, że za ich działania odpowiada jak za swoje własne.
 5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne nie wpływa to na ważność całego regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia najbardziej zbliżone w treści.
 6. Tytułu poszczególnych rozdziałów nie stanowią treści Regulaminu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez SellIntegro sp. z o.o.